homo_feriens: (Default)
[personal profile] homo_feriens
Усе ж повернуся до цієї теми.
ВІН знову вийшов на зв"язок.Домовились на 13-те.Прийшла.він-не прийшов.
Почала йому дзвонити - не брав слухавки.Була зла на себе і все на світі.
Лише на наступний день він сповістив смс-кою,що з ним трапилася якась біда, вибачався, що не прийшов...
Якась дурня.Я його ніколи не бачила.Теоретично знаю його ім"я, зовнішність(як він описав), професію, знаю,що він - киянин...Але ж усе можна й вигадати.Зустрітися треба, щоб поставити хоч якесеньку крапочку...Здогадуюсь, до речі, звідки в нього міг бути мій мейл.Але все це тільки здогадки.


Дурна: шо я ото роблю? мені б відпочити, полікуватися...
Сьогодні аналіз крові здала.
Знатиму, що в мене в організмі .І як .Сподіваюся, не взагалініяк.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.