homo_feriens: (радіація-знак)
[personal profile] homo_feriens
Знову згадати-навчитися радіти самому лише факту настання п'ятниці.
А не: ще-раз-осмислювати, триматися-триматися, але потім однаково ж доходити до "річок зі сліз гарячих", кров'яних шмарклів і перепадів тиску...
...Він дотримався слова, не прийшов сьогодні на судове засідання (та і я присутня у залі не була). Однопартієць каже - написав заяву, зараз, за новим Кримінально-процесуальним кодексом, таке допускається - у деяких випадках можна розглядати і без присутності...Він узявся за особисте життя... Невдовзі, мабуть, весілля... Дещо мені "по секрету" розповіли про партію (про міський осередок, точніше) - ну що можу сказати? - не дивно, до того все й перло. А загалом на довгу балаканину я сьогодні не була налаштована.
...Іноді хочеться розчинитися, зникнути...
...Дивно, якою близькою людина може стати. Як може хотітися ще ближче цю людину пізнати, ще глибше зрозуміти, допомогти...Неймовірно. Легше сприймати все - як закінчений матеріаліст-атеїст. Усе - випадкові збіги. Усе - лише надумане, усе - тільки здається...
...Страйки на роботі. Хай ситуації були дещо різні, але ж факт. Пройшла через це (на попередній роботі; приємного мало). І хотіла знати більше. Якісь думки, погляди, факти...Навіть захопленість чорнобильською зоною, - несподівано. Незбагненне тяжіння. Дуже глибинне. Архетипи, які прийшли зі снів, спогадів, асоціацій, усних переказів, книжок, мрій...Обох наших матерів звуть Іринами, вони навіть працюють у тій самій сфері...
...Хоч і кажуть, що притягується - не схоже, а протилежне. Але ж як бути з людиною, у якій все - протилежне?..Ні, тут справді був якийсь фатум. Аж до дуже особистого, інтимного...
...Тепер - звикати до іншого, змирятися? Не хочеться ставити питання так: "А що це взагалі було?". Його постать сама по собі несе для інших якийсь фатум, можливо навіть - незважаючи, хоче він сам того чи ні. З усім цим - жити. Не знаю, як буду далі. Не бачу поки що далеких перспектив для себе, нічого не хочу загадувати. Слід почати з того, щоб менше думати?..Бо думання іноді теж - у такі хащі заводить...
...Мала бажання просто подумки попрощатися з ним, а в реальності більше не мати розмов. Як - правильно (правильніше)? Обростаю знаками запитань.
Попробую на цих вихідних відключитися від усього-усього.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.